La nostra maquinària de lloguer

Normativa de referencia

Normativa general en aspectes de prevenció de riscos laborals i específica per als operadors de plataformes elevadores mòbils de personal. Guies i Notes Tècniques de Prevenció per a la utilització de PEMP:

Llei 31/1995

de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.

Reial decret 39/1997

de 17 de Gener, d'aprovació del Reglament dels serveis de prevenció.

Reial Decret 1215/1997

de 18 de Juliol, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 773/1997

de 30 deMaig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

Norma UNE 58921 IN

Instruccions per a la instal•lació, utilització, manteniment, revisions i inspeccions de plataformes elevadores mòbils de personal.

NTP 634, 1039, 1040, 1048 y 1049

Notes Tècniques de Prevenció sobre  Plataformes elevadores mòbils de personal. Condicions de seguretat i  salut exigibles. Gestió preventiva per al seu ús segur.

Norma UNE 58923 IN

Plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP). Formació de l'operador

Manuals i guies temàtiques

sobre l'ús i seguretat de Plataformes Elevadores mòbils de personal